STUDENTDEMOKRATIET

Studentdemokratiet


Vil du sitte i Studentrådet på KBM?


I studentrådet sitter tillitsvalgte fra alle årskull fra alle studielinjene, i tillegg til representanter fra utdanningsutvalget, forskningsutvalget, instillingsutvalget og linjeforeningen Molekylet. Dette i tillegg til Studentrådsleder og nestleder.


Alle instituttene har et studentråd som bearbeider saker som angår studenter både på instituttnivå og universitetsnivå. Studentrådenes meninger kommer så opp i Studentting hvor representanter fra alle studentrådene sitter, og en avgjørelse tas etter diskusjon og avstemming.



Mer informasjon til nye studenter kommer til skolestart, men er du nysgjerrig er det bare å sende en mail til studentrad.kbm(alfakrøll)nmbu.no



Tillitsvalgt i studentrådet


I august velger alle førsteklassene velge sin tillitsvalgte til å sitte i Studentrådet på IKBM. Dette er et veldig givende verv som varer ut studiet deres. Som tillitsvalgt møter man i tre studentråd per semester, ett hver måned. Her gjennomgås sakspapirer til påfølgende Studentting, i tillegg til eventuelle saker representantene har på hjertet. Dette er derfor en fin mulighet til å være med på å forbedre din egen studiehverdag, og være oppdatert på hva som foregår over hodet på oss studenter.


Er dette noe du kunne tenke deg å være med på så still som kandidat!

NB! Det er også mulig å be om nyavstemning av ny tillitsvalgt i løpet av hele studietiden.


Mer informasjon til nye studenter kommer til skolestart, men er du nysgjerrig er det bare å sende en mail til studentrad.ikbm(alfakrøll)nmbu.no



Leder og nestleder Studentrådet KBM


Nestleder har følgende ansvar og arbeidsoppgaver:

 

 • Nestledervervet varer i 1 år og velges på allmøtet i høstparallellen.
 • Innkalle til Studentråd 3 ganger i semesteret (ca 1-2 timer avhengig av saker som skal behandles).
 • Skrive referat og bestille mat til studentrådsmøtene.
 • Møte på Instituttstyremiddag (3 ganger i semesteret, ca 2 timer) i regi av Arbeidsutvalget (AU). Gratis middag, og diskusjon av sakspapirene til neste studentråd.
 • Være med på å planlegge og gjennomføre to instituttallmøter i året.

 

- Videre skal nestleder være med å lede studentrådsmøtene

- Sammen med leder; jobbe for å løfte og fremme studentrådssaker til de organer som er hensiktsmessige.

- Engasjement er desidert viktigst, da kunnskapen kan tilegnes underveis!

 



Studentrådsleder har følgende ansvar og arbeidsoppgaver:

 

 • Ledervervet varer i 1 år og velges på allmøtet i vårparallellen.
 • Lede studentrådsmøter 3 ganger i semesteret (ca 1-2 timer, avhengig av saker som skal behandles).
 • Delta på Instituttstyremiddager(IS-middag) tirsdag før hvert studentråd, totalt 3 i semesteret på ca 2 timer.
 • Bestille rom til studentråd og instituttallmøte.
 • Tildele masterlesesalplasser på Palasset, Lydia og Sol og Glede. Lønnet arbeid, må skrive timeliste.
 • Være med på å planlegge og gjennomføre to instituttallmøter i året.


- Ansvarlig for studentrådets virksomhet.

- Løfte og fremme studentrådssaker dit det er hensiktsmessig, sammen med nestleder.

- Får mulighet til å ta AOS234 – Studenter i ledelse. (10 STP)

- Engasjement er desidert viktigst, da kunnskap kan tilegnes underveis!



Generelt:

Vervet nestleder har noen «obligatoriske» aktiviteter, men det kan ikke understrekes nok, at vervet er det DU gjør det til. Det er store muligheter for læring, selvutvikling og tilegne deg verdifull kunnskap om universitetet du er en del av. Det er også utrolig god erfaring å ha med seg styrearbeid og hvordan ting kan fungere innen offentlig forvaltning, inn i arbeidslivet. Med andre ord, så er vervet som nestleder og leder absolutt noe som bør vurderes! I tillegg har Handelshøyskolen NMBU skreddersydd et 10 studiepoeng emne, for studenter i tyngre tillitsverv gjennom samfunnet og studentdemokratiet, som gir deg kunnskap om universitetet, om strategi, styrearbeid og ledelse for å nevne noe.



Instituttstyret (IS)

Instituttstyret er øverste organ for instituttets virksomhet og består av ansatte på instituttet og to studentrepresentanter. Dette er den strategiske ledelsen ved hvert institutt.



Er du nysgjerrig er det bare å sende en mail til studentrad.kbm@nmbu.no



Studentrepresentant- programutvalg og utdanningsutvalg


Kort oppsummert:


Som studentrepresentant i PU (programutvalget) møter man i både PU og UU (Utdanningsutvalget).

- KBM har 4 programutvalg: matvitenskap og ernæring, kjemi, bioteknologi, og bioinformatikk og anvendt statistikk (BiAs).

- Det er mellom 4 og 5 møter i semesteret på ca 2 timer. Et møte i måneden i UU, mens det jobbes med å øke møtevirksomheten i programutvalgene. Forberedelse til møtene må medregnes.

-Et verv for deg som ønsker å jobbe med utdanningsrelaterte spørsmål om ditt studieprogram og din studiehverdag.

 • -Viktig med en representant som møter opp og er villig til å fortelle ærlig om hvordan det er å være student og å se og forklare sakene fra en students perspektiv.

-UU er et rådgivende organ for instituttstyret i utdanningsspørsmål.



Fra i år av skal det velges 4 studentrepresentanter og 4 vara; en + vara fra matvitenskap og ernæring, bioteknologi, kjemi og bioinformatikk og anvendt statistikk(BiAs). Studenter som går retning kjemi og bioteknologi(Siv.ing) kan stille til programutvalget til både kjemi og bioteknologi.


Programutvalget


Det er et programutvalg for hver av studieretningene. Det er per dags dato en studentrepresentant i hvert av disse 4 utvalgene.

Funksjonen til PU er å diskuterer selve oppbygningen til- og innholdet i de ulike studieretningene. Eventuelle endringer i oppbygningen til studiene skal behandles her, men saker har så langt blitt tatt i UU, da det har vært liten, eller ingen møtevirksomhet i programutvalgene.

Det er per dags dato veldig store forskjeller mellom ulike PU på møtevirksomhet, der enkelte ikke har avholdt møter, mens andre har omkring ett møte i semesteret.



Utdanningsutvalget


Utdanningsutvalget er et rådgivende organ som tar seg av utdanningsrelaterte saker for bachelor og master studenter på instituttnivå (KBM).

Her spiller studentene en sentral rolle. Det er i dette utvalget nye studieretninger blir diskutert, endringer i studieplaner blir godkjent, gjennomgang av emne evalueringene, klagesaker blir diskutert, søknader om fritak fra emner blir behandlet og generelt diskuterer hvordan studiene på KBM kan bli best mulig.

Studentrepresentant i UU er et veldig spennende verv der en har en direkte innflytelse på både ens egen og andre sin studiehverdag. 

Siden dette er et viktig verv for studentene er det her viktig med en representant som møter opp og er villig til å fortelle ærlig om hvordan det er å være student og se og forklare sakene fra en students perspektiv.


Tidsmessig er det ca. et møte i måneden i UU og møtene varer i to timer. Det er ikke store mengder sakspapirer, så det burde ikke ta mer enn tre timer i måneden. 



Oversikt over de forskjellige styrer og utvalg